ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูล ADA

ผู้เข้าร่วมประชุมอาจส่งการร้องขอ ADA โดยการดำเนินการส่วนนั้นในระหว่างการลงทะเบียน ตัวแทน MDRT จะติดต่อคุณตามข้อมูลที่คุณให้ไว้

การแต่งกาย

การแต่งกายเข้าร่วมการประชุมประจำปี MDRT 2023 เป็นแบบธุรกิจลำลอง ไม่จำเป็นต้องใช้เน็คไทและเสื้อผ้าที่ออกแนวเดียวกัน แต่คุณสามารถสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำให้คุณรู้สึกสบาย เราขอแนะนำให้คุณศึกษาสถานที่ตั้งของการประชุมในเรื่องสภาพอากาศและการแต่งกายที่เหมาะสมกัสภาพอากาศนั้นๆ

ห้ามแลกป้ายโดยเด็ดขาด

ไม่อนุญาตให้ใช้ร่วมหรือแลกเปลี่ยนป้ายทางการของการประชุมประจำปี MDRT กับบุคคลอื่นเป็นอันขาด สมาชิกที่พบว่ามีการใช้ป้ายร่วมกันหรือมรการแลกเปลี่ยนป้ายทางการของการประชุมประจำปี MDRT จะถูกยึดป้ายและถูกให้ออกจากการประชุมประจำปี MDRT จะมีการรายงานเกี่ยวกับบุคคลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับคณะกรรมการข้อบังคับและจริยธรรม MDRT ได้รับทราบเพื่อดำเนินการต่อไป และมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเพิกถอนสมาชิกภาพ

สภาพอากาศ

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในตอนกลางวันคือ 87 องศาฟาเรนไฮต์ (31 องศาเซลเซียส) โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตอนกลางคืนอยู่ที่ 64 องศาฟาเรนไฮต์ (18 องศาเซลเซียส)

หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

สมาชิกของ Million Dollar Round Table ควรระลึกไว้เสมอว่าการปฏิบัติตามอย่างสมบูรณ์และธรรมเนียมปฏิบัติของจรรยาบรรณทางธุรกิจของ Million Dollar Round Table จะช่วยสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานคุณภาพสูงสุดแห่งสมาชิกภาพ มาตรฐานเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและการประกันและต่ออาชีพการบริการทางด้านการเงิน อย่างไรก็ตามสมาชิกควร:
 1. ถือเอาประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 2. รักษามาตรฐานสูงสุดของความสามารถในวิชาชีพด้วยการแสวงหาวิธีรักษาและปรับปรุงความรู้ ทักษะและความสามารถในวิชาชีพ
 3. รักษาความลับอย่างเข้มงวดและระมัดระวังเป็นพิเศษในข้อมูลส่วนตัวและธุรกิจของลูกค้าทั้งมวล
 4. เปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งมวลอย่างเต็มที่และพอเพียงแก่ลูกค้าเพื่อการตัดสินใจอย่างถูกต้อง
 5. ธำรงไว้ซึ่งความประพฤติอันดีงามในวิชาชีพประกันและบริการทางการเงินและ Million Dollar Round Table
 6. ถือว่าการแทนที่กรมธรรม์ หรือสินค้าการเงินต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเท่านั้น
 7. ยึดมั่นและปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อกำหนดของเขตปกครองที่ทำธุรกิจอยู่

สุขภาพและความปลอดภัย

MDRT คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดระดับสูงสุด และจะปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ต่อไปเพื่อจัดกิจกรรมแบบตัวต่อตัวที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนที่เข้าร่วม
MDRT กำลังเฝ้าติดตามระเบียบปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่จัดทำโดยรัฐบาลและหน่วยงานระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 แหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่างให้ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับเมืองแนชวิลล์
นี่เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมาก และเป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนต้องเข้าใจว่าระเบียบปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ในท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับโลก MDRT มุ่งมั่นที่จะสื่อสารและจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบ โปรดเยี่ยมชมส่วนนี้เพื่อรับทราบข้อมูลอัปเดตใหม่ๆ ในอนาคต
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อรับทราบข้อมูลอัปเดตใหม่ๆ  โปรดเข้าไปที่:

หลักปฏิบัติในการประชุม

 1. คู่สมรส สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนของผู้เข้าร่วมประชุมไม่ควรปรากฏตัวในกิจกรรมหรือห้องประชุมอย่างเป็นทางการของ MDRT ในระหว่างการประชุมประจำปี MDRT นี้ ยกเว้นการประชุมของครอบครัว / คู่สมรส หรือการประชุมที่ได้รับการยกเว้นจากการลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหาร
 2. สมาชิกและแขกรับเชิญพิเศษทุกท่านต้องทำการลงทะเบียนที่โต๊ะลงทะเบียนของการประชุม MDRT เพื่อรับเอกสารการประชุมประจำปี
 3. ไม่อนุญาตให้คุณให้ป้ายชื่อของคุณกับผู้อื่นเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปี MDRT
 4. ห้ามไม่ให้มีการโปรโมทสินค้าและบริการโดยสมาชิกหรือผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ยกเว้น ผู้สนับสนุนของสมาชิก และผู้จัดนิทรรศการภายใต้ข้อกำหนดของผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการและข้อตกลงในการจัดนิทรรศการ นอกเหนือจากนั้นต้่องได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการบริหารเท่านั้น
 5. สมาชิกที่่จัดแต่งรายชื่อสมาชิก MDRT อาจมีความเสี่ยงต่อการพบว่ามีความผิด เช่นเดียวกัน ห้ามไม่ให้นำรายชื่อสมาชิก MDRT ไปใช้หรือให้ยืมเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออื่นๆ ห้ามคัดลอกหรือทำซ้ำส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก MDRT
 6. ไม่อนุญาตให้สรรหาหรือพยายามชักชวนบุคคลหรือตัวแทนของบริษัทหนึ่งโดยบุคคลจากอีกบริษัทหนึ่งในระหว่างการประชุมหรือหลังจากนั้น
 7. ห้ามไม่ให้บันทึกเสียงและบันทึกภาพหรือถ่ายรูปการประชุมใดๆ ทั้งหมดรวมทั้งเวทีบรรยายหลัก
 8. สมาชิกที่อยากจะใช้สิทธิพิเศษในการใช้เครดิตสำหรับโรงแรมที่พักอย่างเป็นทางการของ MDRT ให้ติดต่อโดยตรงกับโรงแรม หากได้รับสิทธิพิเศษและมีการใช้เครดิต จะต้องทำการจ่ายเงินคืนเต็มจำนวนภายใน 60 วัน นับจากวันที่หนึ่งของเดือนถัดไปที่มีการจัดการประชุมประจำปี MDRT
 9.   บุคคลใดที่นำสินค้าออกไปจากร้านของ MDRT โดยไม่จ่ายค่าสินค้าจะต้องคืนป้ายชื่อและทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมงานประชุมที่เหลือต่อไป จะมีการรายงานเกี่ยวกับบุคคลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับคณะกรรมการข้อบังคับและจริยธรรม MDRT ได้รับทราบเพื่อดำเนินการต่อไป และมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเพิกถอนสมาชิกภาพ

ไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกเข้างาน

ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกMusic City Center (MCC) หรือโรงแรมทางการของ MDRT ตามนโยบาย ไม่อนุญาตให้บุคคลใด รวมทั้งบริษัทและกลุ่มทัวร์นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าสู่ศูนย์ประชุม MCC หรือโรงแรมทางการของ MDRT มีร้านอาหารหลายแห่งตั้งอยู่ใน MCC โรงแรม และพื้นที่โดยรอบ

กิจกรรมขององค์กรภายนอก

องค์กรภายนอกมักจะสนับสนุนกิจกรรมของตนเองควบคู่ไปกับการประชุมประจําปี MDRT ทาง MDRT ไม่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ MDRT สนับสนุนกิจกรรมเฉพาะที่ระบุไว้ในกำหนดการเท่านั้น MDRT ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อกิจกรรมอื่น ๆ

ล่ามพูดพร้อม

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปี MDRT 2023 MDRT จัดให้บริการล่ามพูดพร้อมสำหรับการนำเสนอบนเวทีบรรบายหลัก เช่นเดียวกันกับ Focus Session และเซสชันการบรรยายพิเศษเมื่อมีสมาชิกที่ลงทะเบียนอย่างน้อย 50 คนทำการร้องขอล่ามภาษาในภาษาเดียวกัน ได้สูงสุด 12 ภาษา
หากมีการร้องขอมากกว่า 12 ภาษา จะมีการจัดเตรียมล่ามพูดพร้อมไว้ใน 12 ภาษาแรกที่เป็นไปตามข้อกำหนด การร้องขอสำหรับล่ามพูดพร้อมจะต้องทำในเวลาที่ลงทะเบียน MDRT มีอุปกรณ์สำหรับรับฟังการแปลโดยล่ามสำหรับสมาชิกลงทะเบียนที่เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองทั้งหมด
วันครบกำหนดการลงทะเบียนสำหรับการแจ้งความประสงค์ขอการแปลภาษาโดยล่ามคือวันที่ 8 พฤษภาคม 2023

สิ่งของและสัมภาระส่วนตัวที่วางทิ้งไว้

เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะยึดสิ่งของส่วนตัวที่วางทิ้งไว้ ไม่อนุญาตให้นำสัมภาระเข้าภายในห้องประชุม MDRT หรือพื้นที่ในการประชุม ไม่มีที่เก็บกระเป๋าเดินทางภายใน Music City Center ผู้เข้าร่วมงานควรเก็บกระเป๋าสัมภาระไว้ที่ห้องในโรงแรมหรือห้องเก็บกระเป๋าของโรงแรมหากจำเป็นในวันที่ต้องเดินทางกลับ

ข้อมูลวีซ่า

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าและจดหมายเชิญ

การปฏิเสธวีซ่า

หากคำขอวีซ่าของคุณถูกปฏิเสธ หรือ หากคุณไม่สามารถนัดหมายที่จำเป็นเพื่อรับวีซ่าได้ คุณจะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนการประชุม หากได้รับคำขอของคุณไม่เกินวันที่ 11 พฤษภาคม 2023 คำขอคืนเงินใดๆ ในหรือหลังวันที่ 12 พฤษภาคม 2023 จะต้องเป็นไปตามนโยบายการยกเลิกและจำนวนเงินคืนที่ระบุไว้ในส่วน “การลงทะเบียน” ด้านบน
คำขอทั้งหมดจะต้องส่งเป็นรายบุคคลและส่งทางอีเมลไปที่ .
คำขอคืนเงินต้องมี MDRT ID# และจดหมายปฏิเสธอย่างเป็นทางการจากสถานกงสุลสหรัฐอเมริกา หรือภาพหน้าจอของเว็บไซต์สถานกงสุลสหรัฐอเมริกาซึ่งระบุว่าไม่มีวันว่างสำหรับการนัดหมายดำเนินการวีซ่า
MDRT จะไม่ดำเนินการตามคำขอข้อมูลหากไม่มีเอกสารนี้

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบและการสละสิทธิ์

การสละสิทธิ์กิจกรรมและการเข้าร่วม

โดยการลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ คุณรับทราบว่าการเข้าร่วมของคุณในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นไปโดยสมัครใจและเป็นทางเลือก และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ เหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง คุณตกลงที่จะ 1) ยกเว้น MDRT จากการเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมดที่คุณหรือบุคคลที่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนของคุณอาจมีต่อ MDRT ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้ และ 2) ทำให้ MDRT ปลอดจากการถูกเรียกร้อง การถูกฟ้องคดีให้ชดใช้ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดจากการกระทำของคุณหรือการกระทำของบุคคลใด ๆ ที่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนของคุณ

ต่อต้านพฤติกรรมการล่วงละเมิด

MDRT มีพันธกิจในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพนักงาน สมาชิกและแขกรับเชิญอื่น ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมของ MDRT ทั้งหมด นโยบายของ MDRT ที่มีมายาวนานและยังคงอยู่เสมอมาในอันที่จะรักษาสภาพแวดล้อมที่พนักงานทุกคน สมาชิกและแขกคนสำคัญจะได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติและปราศจากการข่มขู่คุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะในเรื่องเกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ถิ่นกำเนิด บรรพบุรุษ ความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ อายุ เพศสภาพ สถานะสมรส สถานะทหารผ่านศึก สถานะทางการทหาร ข้อมูลทางพันธุกรรมและลักษณะอื่นๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายรวมถึงการกระทำใดๆ ที่สร้างความหวาดกลัว ยอมจำนนหรือสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงปรารถนาโดยเหตุจากคุณลักษณะเหล่านี้ ห้ามไม่ให้มีการข่มขู่คุกคามต่อพนักงาน สมาชิก หรือแขกรับเชิญใดๆ และจะไม่มีการผ่อนปรนต่อสิ่งเหล่านี้ จะมีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมกับบุคคลใดก็ตามที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการนำตัวออกจากสถานที่ ให้ออก หรือยกเลิกสมาชิกภาพ
Collaboration Rules
 1. Use only polite, respectful language.
 2. Do not disparage any individual or company.
 3. Do not discuss pricing or cost.
 4. MDRT does not undertake to monitor this chat in real time, but reserves the right to remove any comment at its discretion.

ความยินยอมในการใช้รูปภาพและกฎกิจกรรม

ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียน การเข้าฟังหรือร่วมประชุม MDRT รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ เป็นการตกลงใจของผู้ลงทะเบียนที่จะยินยอมให้ MDRT หรือผู้ได้รับใบอนุญาต นําภาพหรือเสียงในภาพถ่าย วิดีโอเทป นําไปผลิตงานใหม่ รวมทั้งการบันทึกเสียงของงานและกิจกรรมเหล่านั้นไปใช้และแจกจ่ายได้ (ทั้งในปัจจุบันและอนาคต)

คำแถลงการณ์เกี่ยวกับความหลากหลาย

Million Dollar Round Table (MDRT) มุ่งมั่นที่จะยกย่องเชิดชูและให้บริการแก่สมาชิกที่มีความหลากหลายและเสมอภาคในวัฒนธรรมที่ทุกคนมีคุณค่า ได้รับความเคารพ ความชื่นชมและการปฏิบัติอย่างยุติธรรมโดยไม่มีอคติหรือการเลือกปฏิบัติ ในฐานะองค์กรระดับโลก MDRT ให้ความสำคัญและยอมรับความแตกต่างระหว่างสมาชิก MDRT มีเจตนาที่จะจัดตั้งและส่งเสริมนโยบาย โปรแกรมและวิธีปฏิบัติที่รับรองถึงความหลากหลาย ความเสมอภาคและความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อประโยชน์ของสมาชิก ว่าที่สมาชิก คู่ค้าในอุตสาหกรรมและมืออาชีพด้านการบริการทางการเงิน

คำแถลงการต่อต้านการผูกขาดและข้อปฏิบัติทางกฎหมาย

ไม่ให้มีการพูดคุยในเชิงลบต่อบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ทางการค้า ไม่ให้มีการพูดคุยหรือจัดกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มคนใดๆ สามารถเข้าสู่ตลาดหรือลูกค้าสำหรับสินค้าและบริการเหล่านั้น ไม่ให้ทำการตกลงหรือเจรจาเพื่อละเว้นไม่ให้มีการซื้อหรือใช้วัสดุ อุปกรณ์ บริการและการจัดหาสินค้า ห้ามไม่ให้มีการพูดคุยหรือจัดกิจกรรมที่อาจตีความได้ว่าเป็นการป้องกันหรือจำกัดการทำวิจัยและพัฒนา แน่นอนว่า เราคาดหวังให้คุณพิจารณาและปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างสมบูรณ์โดยใช้คู่มือนี้ ทั้งขณะร่วมการประชุมนี้และตลอดเวลาในการทำธุรกิจของคุณ

ข้อมูลทางด้านภาษี กฎหมาย และลิขสิทธิ์

Million Dollar Round Table® (MDRT) ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลด้านภาษีและกฎหมาย และไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้น ท่านควรตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและกฎหมายในรัฐ จังหวัด ดินแดนหรือประเทศของท่าน ในกรณีที่ท่านต้องการใช้ส่วนประกอบการขายใดๆ กับลูกค้า MDRT ขอแนะนําให้ท่านหารือกับเจ้าหน้าที่ด้านประกันภัย การรักษาความปลอดภัยและฝ่ายกำกับกฎหมายและกฎระเบียบในท้องถิ่นของท่าน
ลิขสิทธิ์ Million Dollar Round Table (MDRT) กิจกรรมนี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศและระหว่างประเทศ ห้ามคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของงานทั้งหมดหรือบางส่วนในสื่อทุกรูปแบบ ห้ามบันทึกเซสชันหรือองค์ประกอบใดๆ โดยเด็ดขาด

วันที่ของการประชุมในอนาคต

MDRT Global Conference
ระหว่างวันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2023
ที่สิงคโปร์
การประชุมประจำปีของสมาชิกระดับ Top of the Table
ระหว่างวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2023
เนเปิลส์ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
MDRT EDGE
2023 — จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
การประชุมประจำปี MDRT
ระหว่างวันที่ 9 - 12 มิถุนายน 2024
แวนคูเวอร์ บริติชโคลัมเบีย แคนาดา
Register Now